Uchwała Nr XLIII/419/2014
Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 6 czerwca 2014 r.

w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Pruszczu Gdańskim.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 594,  poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Ulicy obejmującej działki  zgodnie z załącznikiem graficznym nadaje się nazwę: NSZZ Solidarność.

§ 2. Szczegółowy przebieg ulicy, o której mowa w § 1 określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta


Stefan Skonieczny

 


Załącznik do Uchwały Nr XLIII/419/2014
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 6 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Z okazji 25 rocznicy wolnych wyborów przedstawiciele Rady Miasta Pruszcz Gdański zwrócili się
do Komisji Kultury Oświaty i Sportu Rady Miasta Pruszcz Gdański z wnioskiem o nadanie nazwy NSZZ Solidarność dla obwodnicy Pruszcza Gdańskiego. Wniosek Radnych został poparty przez  Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, który również zwrócił się z prośbą o nadanie takiej nazwy dla obwodnicy Pruszcza Gdańskiego. Swoją prośbę uzupełnili decyzją Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, która wyraziła zgodę na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ „Solidarność” w nazwie obwodnicy Pruszcza Gdańskiego.

Ze względu na zasady pisowni ulic wydane przez Urząd Wojewódzki w Gdańsku oraz zgody Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, nazwa ulicy zostaje ustalona na: NSZZ Solidarność (bez cudzysłowu).