Uchwała Nr XV/84/15
Rady Gminy Kwidzyn

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia referendum gminnego

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1]) oraz art.9 ust.2 w związku z art. 19 ust. 2 i art.17 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 706 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1.  W Uchwale Nr XIII/80/15 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie zarządzenia referendum gminnego § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3.   Wyznacza się termin przeprowadzenia referendum na dzień 20 września 2015r. w godzinach 7.00 : 21.00..

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwidzyn.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podaniu do wiadomości publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Gminy Kwidzyn i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kwidzyn.

2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Przewodniczący Rady


Henryk Ordon

 

 


[1]] Zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

[2]] Zm. z 2014 r. poz. 1871.