Uchwała Nr 162/XIII/15
Sejmiku Województwa Pomorskiego

z dnia 26 października 2015 r.

zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gdańsk i wyznaczenia aglomeracji Gdańsk

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469), art. 18, pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1392),
Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1. § 2 Uchwały 123/X/15 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gdańsk i wyznaczenia aglomeracji Gdańsk otrzymuje brzmienie:

„Wyznacza się aglomerację Gdańsk o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) wynoszącej 706 950, z oczyszczalnią ścieków „Wschód” w Gdańsku, przy ul. Benzynowej 26, która obejmuje gminy miejskie: Gdańsk, Sopot i Pruszcz Gdańsk; położone w gminie wiejskiej Pruszcz Gdański miejscowości: Arciszewo, Borkowo, Bystra, Cieplewo, Dziewięć Włók, Goszyn, Jagatowo, Juszkowo, Łęgowo, Przejazdowo, Radunica, Rekcin, Rokitnica, Rotmanka, Rusocin, Straszyn, Wiślinka, Wojanowo, Żuława i Żukczyn; położone w gminie Kolbudy miejscowości: Babidół, Bąkowo, Bielkowo, Bielkówko, Buszkowy, Buszkowy Dolne (stanowiąca część wsi Buszkowy), Czapielsk, Czapielsk Mały (stanowiąca część wsi Czapielsk), Jankowo Gdańskie, Kolbudy, Kowale, Lisewiec, Lublewo Gdańskie, Łapino, Nowiny (stanowiąca przysiółek wsi Babidół), Ostróżki, Otomin, Podlesie (stanowiąca część wsi Buszkowy), Pręgowo, Pręgówko (stanowiąca część wsi Pręgowo) i Wypychy (stanowiąca część wsi Buszkowy); położone w gminie Żukowo miejscowości: Żukowo (miasto), Banino, Borkowo, Chwaszczyno, Czaple, Czarne Błoto (stanowiąca część wsi Chwaszczyno), Dąbrowa, Dębniak (stanowiąca część wsi Żukowo), Glincz, Kowale (stanowiąca część wsi Chwaszczyno), Leźno, Lisewo (stanowiąca część wsi Żukowo), Lisie Błoto (stanowiąca część wsi Chwaszczyno), Lniska (wieś), Lniska (stanowiąca część wsi Żukowo), Łapino Kartuskie, Małkowo, Miszewko, Miszewo, Niestępowo, Nowy Świat, Nowy Tuchom (stanowiąca część wsi Miszewko), Otomino, Pępowo, Przyjaźń, Pustki Żukowskie (stanowiąca część wsi Żukowo), Rewerenda (stanowiąca część wsi Chwaszczyno), Rębiechowo, Rutki, Skrzeszewo, Stara Piła, Sulmin, Tuchom, Tuchomka (stanowiąca część wsi Tuchom) i Żukowo (wieś) oraz niewielki fragment gminy miejskiej Gdynia (zabudowa ulic: Łosia, Jelenia, Sarnia i Bernadowska) – w granicach przedstawionych na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Pomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego


Jan Kleinszmidt


Uzasadnienie

W celu wypełnienia zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej, przyjętych w Traktacie Akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej, w części dotyczącej dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, został sporządzony przez Ministerstwo Środowiska, a następnie zatwierdzony przez rząd RP w dniu 16 grudnia 2003 r., Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, (KPOŚK), który określa plan inwestycyjny w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, jaki musi zostać zrealizowany przez Polskę, aby osiągnąć wymagane efekty ekologiczne. Program ten dotychczas został trzykrotnie zaktualizowany. Ostatnia aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków została przeprowadzona w 2010 r. (AKPOŚK 2010) i zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu 1 lutego 2011 r.
Program ten zawiera wykaz aglomeracji oraz niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji zbiorczych sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków komunalnych, także terminy ich realizacji dla wywiązania się z zobowiązań wobec Unii Europejskiej.
Sejmik Województwa Pomorskiego, Uchwałą Nr 123/X/15 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gdańsk i wyznaczenia aglomeracji Gdańsk (opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 12 sierpnia 2015 r., poz. 2561), wyznaczył aglomerację o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) wynoszącej 706 950, z oczyszczalnią ścieków „Wschód” w Gdańsku, przy ul. Benzynowej 26, która obejmuje gminy miejskie: Gdańsk, Sopot i Pruszcz Gdańsk; położone w gminie wiejskiej Pruszcz Gdański miejscowości: Arciszewo, Borkowo, Cieplewo, Goszyn, Jagatowo, Juszkowo, Łęgowo, Przejazdowo, Rekcin, Rotmanka, Rusocin, Straszyn, Wiślinka, Wojanowo, Żuława i Żukczyn; położone w gminie Kolbudy miejscowości: Babidół, Bąkowo, Bielkowo, Bielkówko, Buszkowy, Buszkowy Dolne (stanowiąca część wsi Buszkowy), Czapielsk, Czapielsk Mały (stanowiąca część wsi Czapielsk), Jankowo Gdańskie, Kolbudy, Kowale, Lisewiec, Lublewo Gdańskie, Łapino, Nowiny (stanowiąca przysiółek wsi Babidół), Ostróżki, Otomin, Podlesie (stanowiąca część wsi Buszkowy), Pręgowo, Pręgówko (stanowiąca część wsi Pręgowo) i Wypychy (stanowiąca część wsi Buszkowy); położone w gminie Żukowo miejscowości: Żukowo (miasto), Banino, Borkowo, Chwaszczyno, Czaple, Czarne Błoto (stanowiąca część wsi Chwaszczyno), Dąbrowa, Dębniak (stanowiąca część wsi Żukowo), Glincz, Kowale (stanowiąca część wsi Chwaszczyno), Leźno, Lisewo (stanowiąca część wsi Żukowo), Lisie Błoto (stanowiąca część wsi Chwaszczyno), Lniska (wieś), Lniska (stanowiąca część wsi Żukowo), Łapino Kartuskie, Małkowo, Miszewko, Miszewo, Niestępowo, Nowy Świat, Nowy Tuchom (stanowiąca część wsi Miszewko), Otomino, Pępowo, Przyjaźń, Pustki Żukowskie (stanowiąca część wsi Żukowo), Rewerenda (stanowiąca część wsi Chwaszczyno), Rębiechowo, Rutki, Skrzeszewo, Stara Piła, Sulmin, Tuchom, Tuchomka (stanowiąca część wsi Tuchom) i Żukowo (wieś) oraz niewielki fragment gminy miejskiej Gdynia (zabudowa ulic: Łosia, Jelenia, Sarnia i Bernadowska) – w granicach przedstawionych na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik do ww. uchwały.
W § 2 ww. Uchwały nie wymieniono czterech miejscowości, położonych na terenie gminy Pruszcz Gdański, ujętych w załączniku graficznych do ww. Uchwały. Mieszkańców tych miejscowości uwzględniono przy określaniu wielkości aglomeracji, w Uchwale Nr 123/X/15 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gdańsk i wyznaczenia aglomeracji Gdańsk, na poziomie 706 950 RLM (równoważna liczba mieszkańców). Tym samym przedmiotowa zmiana nie skutkuje zmianą wielkości aglomeracji wyrażonej w RLM, ani faktyczną modyfikacją obszaru i granic aglomeracji. Zmiana ta wynika ze sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, co potwierdza dokumentacja procedowania uchwały.
Biorąc powyższe pod uwagę, zmiana Uchwały Nr 123/X/15 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gdańsk i wyznaczenia aglomeracji Gdańsk, jest zasadna.
Uchwała nie powoduje żadnych skutków finansowych dla budżetu Województwa Pomorskiego.