Uchwała Nr 203/XVIII/16
Sejmiku Województwa Pomorskiego

z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku

Na podstawie art. 18 pkt 20, art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 ze zm.)[1]) oraz art. 135 ust. 1, ust. 2, ust. 3a i ust. 3b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2013 r. poz. 12132 ze zm.)[2]) oraz art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462) Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się obszar ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku, zwany dalej "obszarem ograniczonego użytkowania".

§ 2. Ilekroć w uchale jest mowa o:

1) dopuszczalnym poziomie hałasu – rozumie się przez to wielkość określoną wskaźnikiem hałasu LAeqD lub LAeqN w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zmianami);

2) odpowiedniej izolacyjności akustycznej przegród budowlanych – rozumie się przez to izolacyjność akustyczną określoną zgodnie z Polskimi Normami w dziedzinie akustyki budowlanej;

3) porze dnia, rozumie się przez to przedział czasu od godz. 6.00 do godz. 22.00;

4) porze nocy, rozumie się przez to przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00;

5) terenach o podwyższonych wymaganiach akustycznych – rozumie się przez to tereny wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 lipca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 poz. 112) w Tabeli 2, w poz. 1, dla „startów, lądowań i przelotów statków powietrznych”;

6) właściwym klimacie akustycznym w budynkach – rozumie się przez to poziom dźwięku zgodny z obowiązującymi Polskimi Normami w dziedzinie akustyki budowlanej.

§ 3. 1. Granicę zewnętrzną obszaru ograniczonego użytkowania wyznacza się na podstawie obwiedni izolinii równoważnego poziomu dźwięku A LAeqN = 45 dB, pochodzącego od startów, lądowań i przelotów statków powietrznych.

2. Granicę wewnętrzną obszaru ograniczonego użytkowania wyznacza granica terenu lotniska.

§ 4. W obszarze ograniczonego użytkowania wyróżnia się dwie strefy ze względu na rodzaj chronionego terenu:

1. strefa B (strefa zewnętrzna), ograniczona od zewnątrz granicą obszaru ograniczonego użytkowania (obwiednia izolinii 45 dB w porze nocnej, wymaganej dla terenów o podwyższonych standardach akustycznych) oraz od wewnątrz – obwiednią izolinii 50 dB w porze nocnej (wymaganą dla terenów zabudowy mieszkaniowej),

2. strefa A (strefa wewnętrzna), ograniczona od zewnątrz obwiednią izolinii 50 dB w porze nocnej i 60 dB w porze dziennej oraz od wewnątrz – granicą terenu lotniska.

§ 5. W obszarze ograniczonego użytkowania wprowadza się następujące ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu i sposobu korzystania z terenów:

1. w strefie B:

a) zakazuje się przeznaczenia terenu pod budowę szpitali, domów opieki społecznej i budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, takich jak szkoły, przedszkola, internaty, żłobki, domy dziecka itp., jak też tworzenia stref ochronnych „A” uzdrowiska;

b) zakazuje się lokalizowania budynków o funkcji szpitali, domów opieki społecznej i budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, takich jak szkoły, przedszkola, internaty, domy dziecka itp., z wyłączeniem w szczególności rozbudowy, odbudowy lub nadbudowy istniejących obiektów;

c) zakazuje się zmiany funkcji budynków istniejących na budynki o funkcji szpitali, domów opieki społecznej i budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;

d) brak ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenów pod inną zabudowę, w tym mieszkaniową;

e) dopuszcza się lokalizowanie innej zabudowy, w tym zabudowy mieszkaniowej;

2. w strefie A:

a) zakazuje się przeznaczenia terenu pod budowę szpitali, domów opieki społecznej i budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, takich jak szkoły, przedszkola, internaty, domy dziecka itp., jak też tworzenia stref ochronnych „A” uzdrowiska;

b) zakazuje się lokalizowania budynków o funkcji szpitali, domów opieki społecznej i budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, takich jak szkoły, przedszkola, internaty, domy dziecka itp., z wyłączeniem w szczególności rozbudowy, odbudowy lub nadbudowy istniejących obiektów;

c) zakazuje się zmiany funkcji budynków istniejących na budynki o funkcji szpitali, domów opieki społecznej i budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;

d) dopuszcza się przeznaczanie nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową, na warunkach określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu miejscowego na warunkach określonych w decyzji o warunkach zabudowy, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej izolacyjności przegród budowlanych oraz właściwego klimatu akustycznego w pomieszczeniach wymagających ochrony akustycznej;

e) dopuszcza się lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej pod warunkiem zapewnienia właściwego klimatu akustycznego w pomieszczeniach wymagających ochrony akustycznej.

§ 6. Określa się wymagania techniczne dotyczące budynków zlokalizowanych w obszarze ograniczonego użytkowania:

1. w strefie B:

a) w istniejących budynkach o funkcji szpitali, domów opieki społecznej i budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, takich jak szkoły, przedszkola, internaty, domy dziecka itp. należy zastosować zabezpieczenia zapewniające właściwy klimat akustyczny w pomieszczeniach zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy;

2. w strefie A:

a) w istniejącej zabudowie, w budynkach z pomieszczeniami wymagającym ochrony akustycznej należy zapewnić właściwy klimat akustyczny, poprzez stosowanie przegród budowlanych o odpowiedniej izolacyjności akustycznej – zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zmianami) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy;

b) w nowoprojektowanych budynkach zabudowy mieszkaniowej należy zapewnić odpowiednią izolacyjność ścian zewnętrznych, okien i drzwi w ścianach zewnętrznych, dachów i stropodachów – zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zmianami) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

§ 7. 1. Jeżeli granica obszaru ograniczonego użytkowania (granica strefy B) lub granica strefy A przebiega przez budynek mieszkalny jednorodzinny, szpital, dom opieki społecznej, budynek związany ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, wówczas budynek włącza się odpowiednio do strefy A lub strefy B obszaru ograniczonego użytkowania.

2. Jeżeli granica strefy A przebiega przez budynek zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zamieszkania zbiorowego lub mieszkaniowo-usługowy, wówczas budynek włącza się do strefy A, przy czym, w przypadku budynków mieszkaniowo-usługowych, dotyczy to wyłącznie części mieszkaniowej.

§ 8. Mapę poglądową prezentującą przebieg granicy obszaru ograniczonego użytkowania oraz stref A i B określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 9. Współrzędne geodezyjne granicy obszaru ograniczonego użytkowania oraz granic stref A i B określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 10. Wykaz działek ewidencyjnych, które w całości lub w części znajdują się na terenie obszaru ograniczonego użytkowania oraz w poszczególnych strefach A i B, określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 11. Graficzne przedstawienie lokalizacji obszaru ograniczonego użytkowania oraz stref A i B na tle gmin, powiatów i obrębów geodezyjnych określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego


Jan Kleinszmidt


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232, ze zm.), jeżeli z przeglądu ekologicznego albo z oceny oddziaływania na środowisko wymaganej przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, albo z analizy porealizacyjnej wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu, to m.in. dla terenu lotniska tworzy się obszar ograniczonego użytkowania.
Obszar ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego Gdańsk - Trójmiasto zlokalizowanego w Gdańsku – Rębiechowie został utworzony po raz pierwszy Rozporządzeniem Nr 8/2002 Wojewody Pomorskiego z dnia 26 lipca 2002 r. Granicę obszaru stanowiła obwiednia izofony 50 dB dla pory nocnej i 60 dB dla pory dziennej.
Obecnie obszar ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia zaliczanego do kategorii „mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko” w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. przedsięwzięcia wymagającego obligatoryjnie oceny oddziaływania na środowisko, a tak klasyfikowanym przedsięwzięciem jest lotnisko wchodzące w skład Portu Lotniczego Gdańsk, tworzy sejmik województwa, w drodze uchwały.
Decyzją z 8 stycznia 2009 r. znak WŚ-I-7639/I/11D/2008-2009/AN Prezydent Miasta Gdańska określił środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy”. Ww. decyzja nałożyła na Port Lotniczy Gdańsk obowiązek przedstawienia, w terminie 18 miesięcy od zakończenia Etapu I rozbudowy, analizy porealizacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania zwiększonej eksploatacji lotniska na obszary chronione akustycznie oraz wystąpienia do sejmiku województwa o zwiększenie dotychczasowego obszaru ograniczonego użytkowania, jeżeli po zastosowaniu dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych przyjętych na podstawie systemu pomiaru ciągłego poziomów hałasu w środowisku, programu monitoringu hałasu lotniczego i analizy porealizacyjnej wynikać będzie konieczność zmiany granic tego obszaru .
Pismem z dnia 16 lipca 2013 r. Port Lotniczy Gdańsk przedłożył do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego dokument pn. „Analiza porealizacyjna związana z zakończeniem realizacji Etapu I rozbudowy Portu Lotniczego Gdański im. Lecha Wałęsy w latach 2008 – 2012”. W dniu 7 sierpnia 2013 r. Port Lotniczy Gdańsk przekazał komplet map ewidencyjnych z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, które następnie zostały poprawione i uzupełnione w dniu 13 grudnia 2013 r. Dokumentacja została uzupełniona także o wykaz współrzędnych punktów załamania granic obszaru oraz o wykaz działek ewidencyjnych. Analiza porealizacyjna wykazała, iż na terenach wymagających ochrony akustycznej w otoczeniu lotniska występują przekroczenia poziomu hałasu w środowisku, zarówno w porze dnia jak i w porze nocy. W związku z tym zaproponowano działania organizacyjne i techniczne ograniczające emisję hałasu, tj.
• kontrolę certyfikatów hałasowych użytkowanych na lotnisku samolotów i preferowanie statków powietrznych najnowszej generacji spełniających wymogi Aneksu II ICAO; • dobór tras operacji lotniczych w sposób minimalizujący negatywne odczucia okolicznej ludności; • ograniczenie do niezbędnego minimum lotów w porze nocnej przy doborze odpowiednich typów statków powietrznych użytkowanych w porze nocy • dostarczanie organom ochrony środowiska miesięcznych raportów z wynikami pomiarów charakteryzujących parametry klimatu akustycznego wokół lotniska; • dostarczanie niezbędnych zweryfikowanych pomiarowo danych do sporządzania zgodnie z wymaganiami map akustycznych Gdańska. Powyższe działania wyczerpały praktyczne możliwości techniczne, technologiczne i organizacyjne ograniczenia hałasu lotniczego. Z uwagi na fakt, iż, mimo podjęcia tych działań, hałas związany z funkcjonowaniem lotniska wykracza poza teren, do którego Port Lotniczy Gdańsk posiada tytuł prawny, zaistniała konieczność zaprojektowania zwiększonego obszaru ograniczonego użytkowania wokół lotniska.
Wraz z rozwojem Portu Lotniczego w Gdańsku oraz ewentualnymi zmianami w przepisach, obowiązujące obecnie oraz wprowadzane w przyszłości procedury antyhałasowe będą podlegały stałej optymalizacji tak, aby minimalizować oddziaływanie akustyczne związane z funkcjonowaniem lotniska, również w obszarze ograniczonego użytkowania.
Granicę obszaru ograniczonego użytkowania wyznaczono jako obwiednię wszystkich izolinii o wartościach dopuszczalnych hałasu dla terenów o podwyższonych wymaganiach akustycznych (szkoły, szpitale, domy pomocy społecznej itp.) określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 poz. 112). Dodatkowo, w obszarze wyznaczono granicę strefy wewnętrznej określoną przez standardy akustyczne dla terenów zabudowy mieszkaniowej. Granice te wyznaczono biorąc pod uwagę hałas powodowany przez starty, lądowania, loty po okręgu i kołowania użytkowanych w Porcie Lotniczym Gdańsk statków powietrznych. W związku z powyższym, ustalono, że granicą obszaru ograniczonego użytkowania będzie obwiednia izolinii 45 dB w porze nocy hałasu operacji lotniczych. Tak utworzony obszar podzielono na dwie strefy, ze względu na rodzaj chronionego terenu: • strefa B (strefa zewnętrzna), ograniczona od zewnątrz granicą obszaru ograniczonego użytkowania (obwiednia izolinii równoważnego poziomu dźwięku 45 dB w porze nocnej, wymaganej dla terenów o podwyższonych standardach akustycznych) oraz – od wewnątrz – obwiednią izolinii 50 dB w porze nocnej i 60 dB w porze dziennej (wymaganą dla terenów zabudowy mieszkaniowej), • strefa A (strefa wewnętrzna), ograniczona od zewnątrz obwiednią izolinii 50 dB w porze nocnej i 60 dB w porze dziennej oraz – od wewnątrz – granicą terenu lotniska. W związku z wprowadzeniem obszaru ograniczonego użytkowania z podziałem na strefy A i B, dla terenów zlokalizowanych na granicy i wewnątrz obszaru określono: • ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu, • wymagania techniczne dotyczące budynków (odpowiednia izolacyjność akustyczna przegród zewnętrznych), • ograniczenia i zmiany w sposobach korzystania z terenów. Ze względu na obowiązujące dopuszczalne wartości hałasu dla poszczególnych rodzajów terenu, wskazane w uchwale ograniczenia i wymagania w strefie B dotyczą tylko terenów o podwyższonych wymaganiach akustycznych. Zgodnie z ww. Rozporządzeniem Ministra Środowiska są to tereny: • stref ochronnych „A” uzdrowisk, • tereny szpitali, domów opieki społecznej, • tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży (w przypadku niewykorzystania tych terenów zgodnie z ich funkcją w porze nocnej, wymagania odnosi się tylko do pory dziennej). W strefie B dopuszcza się bez ograniczeń możliwość przeznaczania terenów pod zabudowę na inne cele, w tym cele mieszkaniowe, jak też lokalizowanie innej zabudowy, w tym mieszkaniowej. Wymagania dla terenów zabudowy mieszkaniowej dotyczą tylko strefy A (wewnętrznej). W odniesieniu do hałasu lotniczego uwzględniono następujące zagadnienia:
• analizę i opracowanie niezbędnych danych z systemu ciągłego monitoringu hałasu lotniczego w celu oceny zasięgu stref uciążliwości hałasu lotniczego w 2012 r., • ocenę uciążliwości hałasowej dla reprezentatywnych typów użytkowanych na lotnisku statków powietrznych, • weryfikację faktycznych tras przylotów i odlotów z lotniska na podstawie danych z systemu monitoringowego Portu Lotniczego Gdańsk, • analizę oddziaływania akustycznego lotniska dla zarejestrowanych tras, faktycznych procedur lotniczych i rzeczywistej intensywności ruchu lotniczego. Uciążliwość hałasowa lotniska została określona przy założeniu, że w sposób ciągły użytkowane będą następujące typy statków powietrznych: • turboodrzutowe samoloty komunikacyjne, • turbośmigłowe samoloty komunikacyjne, • samoloty dyspozycyjne, • samoloty wielozadaniowe, • śmigłowce. Zastosowany model symulacyjny ECAC.CEAC Doc. 29 (program INM) uwzględnia specyfikę hałasu lotniczego. W celu weryfikacji i dostrojenia zastosowanego modelu w dniach 16 i 17 kwietnia 2013 r. przeprowadzono okresowe pomiary hałasu lotniczego. Do wyznaczenia granica obszaru ograniczonego użytkowania zastosowano wskaźniki jednodobowe – równoważny poziom dźwięku dla 16 godzin pory dziennej LAeqD oraz równoważny poziom dźwięku dla 8 godzin pory nocnej – LaeqN. Zasięgi hałasu, w celu określenia obszaru ograniczonego użytkowania, wyznaczono jako obwiednię izolinii wyznaczonych dla najbardziej niekorzystnej doby, w trakcie której będzie wykonywanych 199 startów i lądowań (181 w dzień i 18 w nocy).
Granice obszaru ograniczonego użytkowania i stref A i B opisane zostały za pomocą współrzędnych geodezyjnych, pozwalających na jednoznaczne i precyzyjne ich wyznaczenie. Ponadto, w celu łatwiejszej identyfikacji, załączono wykaz obrębów geodezyjnych i działek położonych w obszarze ograniczonego użytkowania oraz w poszczególnych strefach. Projekt dokumentu został skonsultowany w trybie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 września 2010 r. nr 1232/LI/10. Zgodnie z art. 136 ustawy Prawo ochrony środowiska, w razie ograniczenia sposobu korzystania ze środowiska w wyniku ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania właściwymi w sprawach spornych dotyczących wysokości odszkodowania lub wykupu nieruchomości są sądy powszechne.
Obowiązany do wypłaty odszkodowania lub wykupu nieruchomości jest ten, którego działalność spowodowała wprowadzenie ograniczeń w związku z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania.
W razie określenia na obszarze ograniczonego użytkowania wymagań technicznych dotyczących budynków, szkodą są także koszty poniesione w celu wypełnienia tych wymagań przez istniejące budynki, nawet w przypadku braku obowiązku podjęcia działań w tym zakresie.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 203/XVIII/16
Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 29 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf

zalacznik nr 1 mapa


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 203/XVIII/16
Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 29 lutego 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 wspolrzedne


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 203/XVIII/16
Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 29 lutego 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 dzialki


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 203/XVIII/16
Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 29 lutego 2016 r.
Zalacznik4.pdf

zalacznik nr 4 mapa admin


[1]) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890

[2]) Zmiany wymienionego tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322, 1622, z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881, 933, 1045, 1223, 1434, 1593, 1688, 2278