Postanowienie Nr 13/2016
Komisarza Wyborczego w Słupsku

z dnia 4 sierpnia 2016 r.

o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania
Wójta Gminy Dębnica Kaszubska przed upływem kadencji

 Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 25 i art. 27 w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 400) po rozpatrzeniu złożonego w dniu 8 lipca 2016 r. przez Inicjatora referendum wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Dębnica Kaszubska przed upływem kadencji, Komisarz Wyborczy w Słupsku postanawia:

§ 1.  Przeprowadzić referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Dębnica Kaszubska przed upływem kadencji.

§ 2.  Datę referendum wyznaczyć na niedzielę 25 września 2016 r.

§ 3.  Określić wzór oraz treść karty do głosowania zgodnie z załącznikiem nr 1 do postanowienia.

§ 4.  Określić wzór i treść nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille´a zgodnie z załącznikiem nr 2 do postanowienia.

§ 5.  Określić terminy wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego w kalendarzu czynności stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego postanowienia.

§ 6.  Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz rozplakatowaniu na terenie gminy Dębnica Kaszubska.

 

 

 

 Komisarz Wyborczy w Słupsku


Jolanta Sudoł

 


Załącznik Nr 1 do postanowienia Nr 13/2016
Komisarza Wyborczego w Słupsku
z dnia 4 sierpnia 2016 r.


Załącznik Nr 2 do postanowienia Nr 13/2016
Komisarza Wyborczego w Słupsku
z dnia 4 sierpnia 2016 r.


Załącznik Nr 3 do postanowienia Nr 13/2016
Komisarza Wyborczego w Słupsku
z dnia 4 sierpnia 2016 r.

 KALENDARZ CZYNNOŚCI
ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM REFERENDUM GMINNEGO

 Termin wykonania
czynności*

 Treść czynności

 

 do dnia 10 sierpnia 2016 r.

 - ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego postanowienia Komisarza Wyborczego w Słupsku o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Dębnica Kaszubska przed upływem kadencji,

 - podanie do wiadomości mieszkańców gminy Dębnica Kaszubska, poprzez rozplakatowanie na terenie gminy, treści postanowienia
o przeprowadzeniu referendum

 

 do dnia 26 sierpnia 2016 r.

 - podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Wójta Gminy Dębnica Kaszubska oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o siedzibie komisji właściwej dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

 do dnia 31 sierpnia 2016 r.

 - powołanie przez Komisarza Wyborczego w Słupsku Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Dębnicy Kaszubskiej

 

 do dnia 4 września 2016 r.

 - powołanie przez Komisarza Wyborczego w Słupsku obwodowych komisji do spraw referendum,

 - sporządzenie w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska spisu osób uprawnionych do udziału w referendum,

 - zgłaszanie Wójtowi Gminy Dębnica Kaszubska przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum zamiaru głosowania korespondencyjnego,

 - przekazanie przez Wójta Gminy Dębnica Kaszubska osobom uprawnionym do udziału w referendum informacji o referendum
w formie druku bezadresowego umieszczonego w oddawczych skrzynkach pocztowych

 do dnia 16 września 2016 r.

 - składanie Wójtowi Gminy Dębnica Kaszubska wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

 do dnia 20 września 2016 r.

 - składanie Wójtowi Gminy Dębnica Kaszubska wniosków, przez osoby uprawnione do udziału w referendum, o dopisanie ich do spisu osób uprawnionych do głosowania w referendum w wybranym przez siebie obwodzie głosowania

 w dniu 23 września 2016 r.

 o godz. 24⁰⁰

 - zakończenie kampanii referendalnej

 w dniu 24 września 2016 r.

 - przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum spisów osób uprawnionych do udziału  w referendum

 w dniu 25 września 2016 r.

 godz.7⁰⁰-21⁰⁰

 - głosowanie

 *Zgodnie z art. 9 § 2  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.)  w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (tj. Dz. U. z  2016r., poz. 400) - jeżeli koniec terminu wykonania czynności przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.